Sam Thomas

Photojournalist
WCTV
Sam Thomas

Sam Thomas is a photojournalist at WCTV.